PHP


 

PHP

PHP: indicates the earliest version of PHP that supports the function.

PHP String Constants

PHP: indicates the earliest version of PHP that supports the constant.

Constant

Description

PHP

CRYPT_SALT_LENGTH

Contains the length of the default encryption method for the
system. For standard DES encryption, the length is 2

 

CRYPT_STD_DES

Set to 1 if the standard DES-based encryption with a 2 character salt is supported, 0 otherwise

 

CRYPT_EXT_DES

Set to 1 if the extended DES-based encryption with a 9 character salt is supported, 0 otherwise

 

CRYPT_MD5

Set to 1 if the MD5 encryption with a 12 character salt starting with $1$ is supported, 0 otherwise

 

CRYPT_BLOWFISH

Set to 1 if the Blowfish encryption with a 16 character salt starting with $2$ or $2a$ is supported, 0 otherwise0

 

HTML_SPECIALCHARS

 

 

HTML_ENTITIES

 

 

ENT_COMPAT

 

 

ENT_QUOTES

 

 

ENT_NOQUOTES

 

 

CHAR_MAX

 

 

LC_CTYPE

 

 

LC_NUMERIC

 

 

LC_TIME

 

 

LC_COLLATE

 

 

LC_MONETARY

 

 

LC_ALL

 

 

LC_MESSAGES

 

 

STR_PAD_LEFT

 

 

STR_PAD_RIGHT

 

 

STR_PAD_BOTH

 

 

 

 

PHP Arithmetic Operators

Operator

Name

Description

Example

Result

x + y

Addition

Sum of x and y

2 + 2

4

x – y

Subtraction

Difference of x and y

5 – 2

3

x * y

Multiplication

Product of x and y

5 * 2

10

x / y

Division

Quotient of x and y

15 / 5

3

x % y

Modulus

Remainder of x divided by y

5 % 2
10 % 8
10 % 2

1
2
0

– x

Negation

Opposite of x

– 2

 

a . b

Concatenation

Concatenate two strings

"Hi" . "Ha"

HiHa

PHP Assignment Operators

The basic assignment operator in PHP is "=". It means that the left operand gets set to the value of the expression on the right. That is, the value of "$x = 5" is 5.

Assignment

Same as…

Description

x = y

x = y

The left operand gets set to the value of the expression on the right

x += y

x = x + y

Addition

x -= y

x = x – y

Subtraction

x *= y

x = x * y

Multiplication

x /= y

x = x / y

Division

x %= y

x = x % y

Modulus

a .= b

a = a . b

Concatenate two strings

PHP Incrementing/Decrementing Operators

Operator

Name

Description

++ x

Pre-increment

Increments x by one, then returns x

x ++

Post-increment

Returns x, then increments x by one

— x

Pre-decrement

Decrements x by one, then returns x

x —

Post-decrement

Returns x, then decrements x by one

PHP Comparison Operators

Comparison operators allows you to compare two values:

Operator

Name

Description

Example

x == y

Equal

True if x is equal to y

5==8 returns false

x === y

Identical

True if x is equal to y, and they are of same type

5==="5" returns false

x != y

Not equal

True if x is not equal to y

5!=8 returns true

x <> y

Not equal

True if x is not equal to y

5<>8 returns true

x !== y

Not identical

True if x is not equal to y, or they are not of same type

5!=="5" returns true

x > y

Greater than

True if x is greater than y

5>8 returns false

x < y

Less than

True if x is less than y

5<8 returns true

x >= y

Greater than or equal to

True if x is greater than or equal to y

5>=8 returns false

x <= y

Less than or equal to

True if x is less than or equal to y

5<=8 returns true

PHP Logical Operators

Operator

Name

Description

Example

x and y

And

True if both x and y are true

x=6
y=3
(x < 10 and y > 1) returns true

x or y

Or

True if either or both x and y are true

x=6
y=3
(x==6 or y==5) returns true

x xor y

Xor

True if either x or y is true, but not both

x=6
y=3
(x==6 xor y==3) returns false

x && y

And

True if both x and y are true

x=6
y=3
(x < 10 && y > 1) returns true

x || y

Or

True if either or both x and y are true

x=6
y=3
(x==5 || y==5) returns false

! x

Not

True if x is not true

x=6
y=3
!(x==y) returns true

PHP Array Operators

Operator

Name

Description

x + y

Union

Union of x and y

x == y

Equality

True if x and y have the same key/value pairs

x === y

Identity

True if x and y have the same key/value pairs in the same order and are of the same type

x != y

Inequality

True if x is not equal to y

x <> y

Inequality

True if x is not equal to y

x !== y

Non-identity

True if x is not identical to y

 

PHP – Multidimensional Arrays

A multidimensional array is an array containing one or more arrays.

In a multidimensional array, each element in the main array can also be an array. And each element in the sub-array can be an array, and so on.

Example

In this example we create a multidimensional array, with automatically assigned ID keys:

$families = array
  (
  "Griffin"=>array
  (
  "Peter",
  "Lois",
  "Megan"
  ),
  "Quagmire"=>array
  (
  "Glenn"
  ),
  "Brown"=>array
  (
  "Cleveland",
  "Loretta",
  "Junior"
  )
  );

The array above would look like this if written to the output:

Array
(
[Griffin] => Array
  (
  [0] => Peter
  [1] => Lois
  [2] => Megan
  )
[Quagmire] => Array
  (
  [0] => Glenn
  )
[Brown] => Array
  (
  [0] => Cleveland
  [1] => Loretta
  [2] => Junior
  )
)

Example 2

Lets try displaying a single value from the array above:

echo "Is " . $families[‘Griffin’][2] .
" a part of the Griffin family?";

The code above will output:

Is Megan a part of the Griffin family?

 

 

 

Advertisements

फोटोशॉपचे परिचय मराठीत


फोटोशॉप  हे शॉप नसून सुपरमार्केट आहे. आपण सुपेर्मार्केत मध्ये गेलो कि आपल्या सामोरे खूप सारे option दिसतात. त्यात वेगवगळे असे ब्रांड चे दुकान भेटतात. आपल्याला एका गोष्टी साठी खूप सारे पर्याय दिसतात. तसेचे  फोटोशॉपचा वापर आहे आपण ह्यात खूप काही करू शकतो जसे वेब site desining आणि इमेज एडिटिंग असे खूप सारे option  भेटतात. फोटोशॉप मध्ये खूप सारे विकल्प आहे. ह्याचा वापर तुम्ही animation  साठी वापर करू शकतात.

माणसाला चमत्कारी ओढ नेहमी आसते आपण आपल्या फोटो मध्ये की वेगळे करू शकतो का ? हा प्रश्ने समोर असतात. आपण आपल्या फोटोला किती सुंदर करू शकतो? पण ते कसे शक्ये आहे?
मला काही तरी वेगळे करीचे आहे…….. पण ते कसे होणार?
आपण पेंट हे शाळेत मध्ये शिकलो असणार तसेच फोटोशॉप आहे. पण त्यात खूप विकल्प आहे.  मुळात फोटोशॉप हे एक pakage आहे adobe चे ह्याला adobe फोटोशॉप पण म्हणतात. जास्त माहिती साठी http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_स्य्स्तेम्स click करा. पुढील भागात मी तुम्हाला फोटोशॉप चे tools आणि कसा वापर करायाचे ह्याची महिती देऊ.
धन्यवाद!! जय महाराष्ट्र  !!!
महिती: काही मराठी व्याकरण चुकले असेल तर माफी असावी.
Android

मराठी मध्ये कसे लिहीचे वेब वर ??


मराठी लिहणे आता एकदम सोपे झले आहे. आपण दररोज इंग्लिश मध्ये लिहित असतो पण आपल्याला जर मराठी लिहाचे असेल तर ते एकदम सोपे झले
पहिले आपल्याला http://www.google.com/transliterate/marathi ह्या लिंक वर क्लीच्क करवी लागेल नंतर त्यात आपल्याला काही मराठी लिहीचे असेल तर
जसे आपण मराठीत समस पाठवतो तसेच आपण गुगळे transliterate मध्ये त्य्पे करीचे आहेना सोपे……

कृपया करून आपण जास्तीत जास्त मराठीचा वापर करू
जय महाराष्ट्र !!!